eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/26 21.02.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk SINTEF NORLAB AS OSEN
2020/128 21.02.2020 Inngående brev Referat fra styremøte Brannvesenet Midt IKS 13.02.20 BRANNVESENET MIDT IKS OSEN
2019/285 21.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Are Osen OSEN
2020/100 20.02.2020 Inngående brev Klage på avslag på søknad om tillatelser til skadefelling av to jerver på Fosen - vedtaket opprettholdes FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/117 19.02.2020 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med tvang i kommunale helse- og omsorgstjenester 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/728 19.02.2020 Inngående brev Høring angående MOWI Norway as- søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN
2020/127 19.02.2020 Inngående brev Høring på Regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/695 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus 5020/36/17 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/728 19.02.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge Skjervøyvågen 37/4 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/227 19.02.2020 Inngående brev Behandling av klage - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av en ubebygd parsell fra eiendommen Seter - Osen 1/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/104 19.02.2020 Utgående brev Innvilget søknad om lossing fra helikopter Hagen, Greta m.fl. OSEN
2019/695 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Aino Holst Oksdøl OSEN
2019/695 19.02.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus Fylkesmannen i Trøndelag m.fl. OSEN
2019/728 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen - høring. Osen fiskarlag v/Sturla Hepsø OSEN
2019/728 19.02.2020 Utgående brev 5020 - Mowi Norway AS - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2020/114 18.02.2020 Inngående brev Innsyn reisetid grunnskole Nrk - Fredrik Kampevoll OSEN
2020/42 18.02.2020 Inngående brev Varsel om tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/570 18.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - tinglyst skjøte Rolf Kåre Jensen OSEN
2020/111 18.02.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - Johan Bade Kvernland Landbruksdirektoratet OSEN
2020/88 17.02.2020 Inngående brev Situasjonskart Torbjørn Helgemo OSEN
2020/115 17.02.2020 Inngående brev Innkalling til møter - forhåndshøring om nye regler for fiske etter laks og sjøørret i perioden 2021 - 2025 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/695 17.02.2020 Inngående brev 5020/36/17 - Solfrid Sørgjerd Saltnes - dispensasjon uthus Fylkesmannen i Trøndelag OSEN
2020/104 17.02.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - tillatelse til landing med helikopter - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/27 14.02.2020 Inngående brev Planlagte tilsyn med kommunesektoren i Trøndelag for 2020 – frist for eventuell tilbakemelding 26.02.2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/663 14.02.2020 Inngående brev Selvkostrapportering Kostra fordelt pr kommune 2019 - Midtre Namdal Avfallsselskap IKS MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2020/107 14.02.2020 Inngående brev Nasjonalt kartleggingsprogram av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2020 - Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder NINA OSEN
2019/570 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2020/36 14.02.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/570 14.02.2020 Utgående brev 5020/12/132 - Tinglysing av skjøte STATENS KARTVERK - Tinglysingen OSEN
2019/570 14.02.2020 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Rolf Kåre Jensen OSEN
2008/6816 14.02.2020 Utgående brev Oppdatert veiliste fra Osen kommune NTL VEG REGION MIDT-4504 m.fl. OSEN
2008/6816 14.02.2020 Utgående brev 1633 - Vegliste for fylkes- og kommunale veger- revisjon STATENS VEGVESEN OSEN
2008/6816 14.02.2020 Utgående brev Vegliste april 2019 for fylkes- og kommunale veger i Trøndelag fylke STATENS VEGVESEN OSEN
2019/763 13.02.2020 Inngående brev Nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 - 2024 Frostating lagmannsrett OSEN
2019/726 13.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN
2020/113 13.02.2020 Inngående brev Notat miniseminar Nasjonal Transportplan Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/599 13.02.2020 Inngående brev Ang. byggesøknad gnr 38 bnr 14 Kirsti Kvaløy m.fl. OSEN
2020/103 13.02.2020 Inngående brev Rekvisisjon av kartforretning Torstein Dahl Johansen OSEN
2017/417 12.02.2020 Inngående brev Program for FDV-årsmøte 2020 STATENS KARTVERK OSEN
2020/75 12.02.2020 Inngående brev Uttalelse til varsel om oppstart av regulering Rorbuer Vingsand Kystverket OSEN
2020/98 12.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Håvard Tangstad OSEN
2019/522 12.02.2020 Inngående brev Nettverk klimatilpasning Trøndelag - status og videre arbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/75 11.02.2020 Inngående brev Varsel om oppstart "Rorbuer Vingsand" HD Plan & Arkitektur AS OSEN
2017/487 11.02.2020 Inngående brev Stimuleringstilskudd til veterinærdekning for 2020 og skjema for rapportering av vakttilskudd Fylkesmannen i Trøndelag OSEN
2020/99 11.02.2020 Inngående brev Innkalling til møte i kontrollutvalget Osen kommune - 18. februar 2020 Kontrollutvalget OSEN
2020/14 11.02.2020 Inngående brev Uttalelse fra Eldrerådet Trøndelag - Tilbud på utdannet personell Trøndelag fylkeskommune OSEN
2020/100 10.02.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tillatelse til skadefelling av to jerver på Fosen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/443 07.02.2020 Inngående brev VINA-samarbeidet og Hepro AS fagdag arrangeres 2 april 2020 Rock City Namsos Hoylandet Kommune - Kjell Øivind Arntzen OSEN
2020/45 07.02.2020 Inngående brev Protokoll og presentasjoner Namdal regionråd 05.02.20 Posttmottak Regionråd OSEN
2019/726 07.02.2020 Inngående brev Kopi av levert søknad MILJØDIREKTORATET OSEN
2018/645 07.02.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/112 07.02.2020 Inngående brev Ny metode for fremstilling av arkivuttrekk fra Noark- og Koark-systemer er godkjent Arkivverket OSEN
2020/111 07.02.2020 Inngående brev Tiltak i beiteområder 2020 - Tildelingsbrev til kommunene i Trøndelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/100 07.02.2020 Inngående brev Tillatelse til bruk av bås for fangst av gaupe under kvotejakt på gaupe 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2015/664 07.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Thomas Osen OSEN
2019/38 07.02.2020 Inngående brev Oversendelse av årsrapporter for Bjugn, Ørland og Nye Ørlands eldreråd 2019 Ørland kommune OSEN
2020/85 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - bekreftelse på mottatt svar VG v/Kari Spets OSEN
2020/85 06.02.2020 Inngående brev Innsynsbegjæring - kommunens arbeid mot selvmord VG - Kari Spets OSEN
2020/89 06.02.2020 Inngående brev Grunnboken er rettet STATENS KARTVERK OSEN
2020/88 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Torbjørn Helgemo OSEN
2014/6606 06.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 MILJØDIREKTORATET OSEN
2020/90 06.02.2020 Inngående brev Arbeidsvarslingsplan - Fv715 Straumholbrua Vegvesen - Arbeidsvarsling Trøndelag OSEN
2020/87 06.02.2020 Inngående brev Skatteinngang pr. 01.01.2002 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2020/110 06.02.2020 Inngående brev Svarfrist Statens vegvesen OSEN
2020/86 06.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring på redskapshus Sturla Gisle Jakobsen OSEN
2017/693 05.02.2020 Inngående brev Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/110 05.02.2020 Inngående brev Vedr. 20-30131-2 - Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger - kommunale veger Statens vegvesen OSEN
2016/1915 04.02.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev for Norsktilskudd utbetalt 03.02.2020 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2017/479 04.02.2020 Inngående brev Godkjenn elevdata ved frittstående grunnskoler (GSI) UTDANNINGSDIREKTORATET OSEN
2020/83 04.02.2020 Inngående brev Søknad om støtte til gjennomføring av villmarkskveld med "Jegerpodden, liveinnspilling 29/2-19" STEINSDALEN SKYTTERLAG OSEN
2018/31 03.02.2020 Inngående brev Utlysning av midler til fylkesvise tiltak innenfor Klima- og miljøprogrammet FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/4 03.02.2020 Utgående brev Klima- og Energiplan for Osen kommune 2020 - 2024 Roar Leirset OSEN
2020/82 31.01.2020 Inngående brev Høring - prosjektmandat for utredning om sammenslåing av Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs hospital HF HELSE NORD-TRØNDELAG HF OSEN
2020/60 31.01.2020 Inngående brev Informasjonsmateriell om coronavirus og smittevern FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/48 31.01.2020 Inngående brev Referat fra møte i kontrollutvalget 2. des 2019 Kontrollutvalget OSEN
2020/11 31.01.2020 Utgående brev Trønder Energi AS - konvertering av foretakfondobligasjon- og ny utbyttepolitikk TRØNDERENERGI AS OSEN
2019/399 31.01.2020 Utgående brev Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen kontrollutvalgssekreteriat IKS OSEN
2019/48 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av sluttbehandling - selskapskontroll MNA, fra Osen kontrollutvalg REVISJON MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN
2019/399 31.01.2020 Utgående brev Fremsending av ny selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS Fosen Kontrollsekretariat IKS OSEN
2015/276 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2019 Biblioteksentralen OSEN
2015/276 30.01.2020 Inngående brev Signert medievalgavtale 2020 Biblioteksentralen OSEN
2020/79 30.01.2020 Inngående brev Om antibiotika intervensjonen "RASK" (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunen) i Trøndelag - ledelsesforankring Medisin Uio OSEN
2019/626 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser - vederlag kommunale kaier Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN
2019/626 30.01.2020 Utgående brev Justering av satser for egenbetaling innen Helse og Omsorg Jorun Haugan m.fl. OSEN
2019/626 30.01.2020 Utgående brev Justering av husleiesatser for kommunale boliger Jorun Haugan m.fl. OSEN
2019/108 30.01.2020 Utgående brev Retur av signerte avtaler Namsos kommune OSEN
2019/728 29.01.2020 Inngående brev Søknad om flyteanlegg Mowi - Skjærvø, Torbjørn OSEN
2020/78 29.01.2020 Inngående brev Søknad om støtte tiltgivelse av biografi om Augusta Aasen Foreningen Gamle Steinkjer OSEN
2020/75 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN
2020/75 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand Hdpa - Øystein Thorp OSEN
2019/331 29.01.2020 Utgående brev Innkalling til møte i hovedutvalget og aktivitetsstyret 04.02.2019 Hovedutvalget og aktivitetsstyret OSEN
2020/36 29.01.2020 Inngående brev Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses STATENS KARTVERK OSEN
2019/258 29.01.2020 Inngående brev Årsrapport 2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2020/75 29.01.2020 Inngående brev Oppstartsmøte Vingsand HD-plan og arkitekt - Øystein Thorp OSEN
2020/74 29.01.2020 Inngående brev Søknad om skuterløyve Steinar Olsen OSEN
2018/360 29.01.2020 Inngående brev Utbetalingsvedtak av 27.01.2020 Helfo OSEN
2020/26 29.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN
2019/690 29.01.2020 Utgående brev Tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN
2019/331 29.01.2020 Utgående brev Delegert vedtak ang bruk av Disposisjonsfond Osen kommune OSEN
2019/244 28.01.2020 Inngående brev Informasjon - helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver -tilskudd FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 28.01.2020 Inngående brev Invitasjon til regional brukersamling - Kystverket Midt-Norge Kystverket OSEN
2019/636 28.01.2020 Inngående brev Tildelingsbrev kommunale SMIL-midler 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 28.01.2020 Inngående brev Ber om rapportering - tilskudd 2019 - kap 765 post 60 - psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/65 28.01.2020 Inngående brev Elgsjøen naturreservat - dispensasjon til transport med snøscooter til utleiehytte - Osen fjellstyre FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/344 27.01.2020 Inngående brev Årsrapport Osen Kommune 2019 Nokas OSEN
2020/17 27.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling til salg av alkohol SANDVIKSBERGET HANDEL AS OSEN
2019/244 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til leverandører Orkland kommune OSEN
2019/244 27.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommune - tilskudd 2020 - kap 765 post 62 - kommunalt rusarbeid FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/443 23.01.2020 Inngående brev Invitasjon til VINA-konferanse 01.-02. april 2020 VINA OSEN
2018/31 23.01.2020 Inngående brev Endelige satser for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er fastsatt LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2019/695 23.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Solfrid J S Saltnes OSEN
2019/517 23.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2015/714 23.01.2020 Inngående brev Avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN
2020/59 23.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Helge Theodor Sandvik OSEN
2020/17 23.01.2020 Inngående brev Søknad om bevilling av salg av alkohol COOP MIDT-NORGE avd. Coop Marked Osen OSEN
2020/60 23.01.2020 Inngående brev Utbrudd av nytt coronavirus i Kina FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/17 23.01.2020 Utgående brev Salgsbevilling 2020 - 2024 COOP MIDT-NORGE SA m.fl. OSEN
2020/17 23.01.2020 Utgående brev Skjenkebevilling 2020 - 2024 NORD-FOSEN BYGDESERVICE SA m.fl. OSEN
2020/17 23.01.2020 Utgående brev Salgs- og skjenkebevilling 2020 - 2024 GUNHILD ANGEN OSEN
2019/517 23.01.2020 Utgående brev Sørgjerd Sameie er opprettet i matrikkelen og grunnboken Peder Lidvard Brattgjerd m.fl. OSEN
2019/695 23.01.2020 Utgående brev 5020/36/17 - Foreløpig svar på søknad om oppføring av uthus. Solfrid J S Saltnes OSEN
2017/417 22.01.2020 Inngående brev Status og informasjon om Forvalting, drift og vedlikehold (FDV) av FKB og Plan i Trøndelag STATENS KARTVERK OSEN
2020/3 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - årsmelding 2019 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2020/57 22.01.2020 Inngående brev Revisjonsplan for 2019-2020 og melding om uavhengighet fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2020/3 22.01.2020 Inngående brev Osen fjellstyre - møteprotokoll 21.01.20 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2020/47 21.01.2020 Inngående brev Søknad om OU midler Lederutdanning Helse og omsorg Lierne kommune OSEN
2019/470 21.01.2020 Utgående brev Museet Midt IKS saksframlegg om revidert selskapsavtale MUSEET MIDT IKS m.fl. OSEN
2020/45 20.01.2020 Inngående brev Møteplan kommunene 2020 - formannskap og kommunestyrer Namdal regionråd OSEN
2020/44 20.01.2020 Inngående brev Innsyn i helsebemanningsutbetalinger KONSTALI HELSENOR AS OSEN
2017/476 20.01.2020 Inngående brev Svar på kommunens REVIDERT TILBUD OM KJØP AV AREAL TILKNYTTET REGULERING AV STRAND HAVN Brynjar Strand OSEN
2019/729 20.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Jarle Henning Stein - Osen 32/8 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/49 19.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet OSEN
2015/704 17.01.2020 Inngående brev Samordnet oversikt over risikoanlyser og beredskaps- og kriseplaner - St. Olavs ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk Kystlab AS OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk Kystlab AS OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk Kystlab AS OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk Kystlab AS OSEN
2020/26 17.01.2020 Inngående brev Prøvingsrapport - Storenget vannverk Kystlab AS OSEN
2019/698 17.01.2020 Inngående brev Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET OSEN
2017/476 17.01.2020 Inngående brev Svar på nytt tilbud Hege S Strand-Albertsen OSEN
2020/48 17.01.2020 Inngående brev Driftstilskudd 2020 - Museet Midt Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/749 17.01.2020 Inngående brev Rydding av marint plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag - informasjon om status for prosjekt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2015/704 16.01.2020 Inngående brev Ressursplan 2020 - Redningsselskapet Trøndelag, Møre og Romsdal REDNINGSSELSKAPET - NORSK SELSKAB TIL SKIBBRUDNES REDNING OSEN
2019/726 16.01.2020 Inngående brev Kommunene er viktig for å redusere utslipp og for å gjøre samfunnet robust i møte med klimaendringene FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2020/41 16.01.2020 Inngående brev Rapportering kvalifiseringsprogram og plikten til å stille vilkår om aktivitet 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/730 16.01.2020 Inngående brev Uttalelse til plan for nydyrking - Johan Kvernland - Osen 31/1 - 31/5 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/726 16.01.2020 Utgående brev Forslag til forskrift folkevalgtes godtgjøring Eli Kristin Lothe m.fl. OSEN
2020/42 15.01.2020 Inngående brev Fylkesmannens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/728 15.01.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Mowi AS OSEN
2019/728 15.01.2020 Inngående brev Søknad om utlegging av ny flytebrygge med landfeste i molo i Skjærvøyvågen Mowi ASA OSEN
2020/36 15.01.2020 Inngående brev Seksjonering av Sandviksberget Hus G, gnr. 14 bnr. 247 EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN
2020/37 15.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Johannes Alf Hatlegjerde OSEN
2019/716 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av eiendom - Osen 12/88 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/716 15.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av eiendom - 12/88 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/710 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av nausttomt - Osen 36/6 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/729 15.01.2020 Inngående brev Osen kommune - Søknad om nydyrking 32/8 - kulturminner TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/716 15.01.2020 Utgående brev 5020 - 12/88 - Høring angående fradeling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/728 15.01.2020 Utgående brev 5020 - Foreløpig svar på søknad på utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen. Mowi Norway AS OSEN
2019/716 15.01.2020 Utgående brev Søknad om kjøp av areal på Vingsand - Trygve Rånes og Tore Bjørsvik Tore Bjørsvik m.fl. OSEN
2019/337 15.01.2020 Utgående brev 5020/14/178 - Siv og Torbjørn Skjærvø - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Torbjørn Skjærvø OSEN
2020/25 14.01.2020 Inngående brev Tolkningen av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd §§ 2 og 11 Fylkesmannen OSEN
2017/476 14.01.2020 Inngående brev Svar på tilbud om kjøp av areal Hege Susann Strand OSEN
2020/27 14.01.2020 Inngående brev Informasjon til kommuner og fylkeskommuner om samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren og om innføring av en felles nasjonal tilsynskalender Kommunal- og moderniseringsdepartementet OSEN
2020/26 14.01.2020 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Skjærvøya vannverk Kystlab AS OSEN
2020/22 14.01.2020 Inngående brev Tilbakemelding på NMSK retningslinjer for Osen kommune FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/476 14.01.2020 Utgående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN
2020/19 13.01.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til deling og kartutsnitt Arne Jan Hopen OSEN
2019/517 13.01.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument STATENS KARTVERK OSEN
2019/517 13.01.2020 Utgående brev Tinglysing av Sørgjerd Jordsameie - 36/36 STATENS KARTVERK OSEN
2019/248 13.01.2020 Utgående brev TrønderEnergi - fullmakt til generalforsamling TRØNDERENERGI AS m.fl. OSEN
2019/531 13.01.2020 Utgående brev Svar på innsyn, Trønderenergi Mimesbronn - Tor med hammeren m.fl. OSEN
2020/16 10.01.2020 Inngående brev Nettavisen: Innsyn - Ordførere og rådmenns lønn Nettavisen - Espen Teigen OSEN
2019/237 10.01.2020 Inngående brev NTP 2022-2033: Utarbeidelse av innspill om prioritering av tiltak i Trøndelag Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/500 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport rådyr 2019 Osen planområde OSEN
2019/500 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport elg 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN
2019/500 10.01.2020 Inngående brev Fellingsrapport hjort 2019 Osen planområde v/Trond Åsegg OSEN
2019/78 09.01.2020 Inngående brev Skatteinngang pr 31.12.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/689 08.01.2020 Inngående brev Kontaktpersoner for bruksenhetsnummer STATENS KARTVERK OSEN
2018/796 08.01.2020 Inngående brev Kostra - rapportering 4. kvartal 2019 - info om rapportering STATISTISK SENTRALBYRÅ OSEN
2019/20 08.01.2020 Inngående brev Statsbudsjettet for 2020 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2020/8 08.01.2020 Inngående brev En digital offentlig sektor KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET OSEN
2019/270 08.01.2020 Inngående brev Revidert byggetegning saksnummer 45/19 Jonas Amrud Nilsen OSEN
2020/7 08.01.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom May-Britt Næss Strand OSEN
2019/729 08.01.2020 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE m.fl. OSEN
2020/6 07.01.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Coop Midt-Norge SA COOP MIDT-NORGE SA OSEN
2019/710 07.01.2020 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av nausttomt -36/6 TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/710 07.01.2020 Utgående brev 5020 - 36/6 Høring - fradeling av nausttomt FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/717 06.01.2020 Inngående brev Osen kommune – adressenavnet Skarvåsen – tilråding SPRÅKRÅDET OSEN
2017/476 06.01.2020 Inngående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN
2020/3 06.01.2020 Inngående brev Møtereferat fra Osen fjellstyre 02.01.2020 OSEN FJELLSTYRE OSEN
2019/729 06.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 32/8, Osen kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN
2019/717 06.01.2020 Utgående brev Høring om oppretting av nytt vegnavn Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN
2019/730 03.01.2020 Inngående brev Sametingets uttalelse - Nydyrking på gbnr 31/5 og 31/1, Osen kommune SAMEDIGGI / SAMETINGET OSEN
2016/4173 30.12.2019 Utgående brev Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Midt-Norge - søknad om tilskudd for 2017 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende OSEN
2016/4339 30.12.2019 Utgående brev Svar på søknad om tillatelse til fortøyning av båt Einar Willy Mostervik OSEN
2016/3925 30.12.2019 Utgående brev Søknad om sponsormidler Sætervik Havfiskefestival OSEN
2016/102 30.12.2019 Utgående brev 1633 - Fosen Regionråd - Vedtekter Ove Vollan m.fl. OSEN
2016/3176 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Operasjon Dagsverk 2016 Operasjon Dagsverk i Sør-Trøndelag v/Mina Skogsaas OSEN
2016/3432 30.12.2019 Utgående brev Søknad om sponsormidler Sætervik UIG Sætervik UIG v/Janne Damm Pettersen OSEN
2016/3371 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte - Lokalradio P5 Fosen Lokalradio P5 Fosen v/Magnar Bremeraunet OSEN
2016/1098 30.12.2019 Utgående brev Søknad om støtte til Namdalsfestivalen 2016 Namdalsfestivalen v/Petter Flornes OSEN
2016/1098 30.12.2019 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om økonomisk støtte Namdalsfestivalen v/Petter Flornes OSEN
2015/6464 30.12.2019 Utgående brev Høringssak - Trøndelagsutredningen Sør-Trøndelag Fylkeskommune OSEN
2015/5816 30.12.2019 Utgående brev Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag - søknad om driftsstøtte 2016 Norsk Lanbruksrådgiving Sør-Trøndelag OSEN
2015/5882 30.12.2019 Utgående brev Rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrevisjonen angående delegasjon Fosen kommunerevisjon IKS OSEN
2015/3015 30.12.2019 Utgående brev 1633/14/145/4 - Profilteknikk AS - søknad om tiltak for oppføring av lagerhall samt søknad om ansvarsrett. Profilteknikk AS OSEN
2019/320 27.12.2019 Utgående brev Støtte fra næringsfond- vanntilførsel til Buholmråsa fyr Sætervik handel v/ Sigrid Tørriseng Angen OSEN
2019/766 23.12.2019 Inngående brev Tilbud og avtale om ungdataundersøkelse Oslomet OSEN
2019/746 23.12.2019 Utgående brev Osen kommune - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 17.01.2020 OSEN KOMMUNE m.fl. OSEN
2019/737 23.12.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 28.12.19 OSEN UNGDOMSLAG m.fl. OSEN
2019/544 23.12.2019 Utgående brev Sætervik UIG - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 31.08.2019 Solvår Anita Johansen OSEN
2019/451 23.12.2019 Utgående brev Strand og omegn grendalag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 22.06.2019 Øystein Dybsland m.fl. OSEN
2019/350 23.12.2019 Utgående brev Strand Marina og Båtforening - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 22.06.2019 Eskil Strøm OSEN
2019/339 23.12.2019 Utgående brev Osen Rockeklubb - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 29.06.2019 - Osenhælja Ingrid Susanne Svee OSEN
2019/338 23.12.2019 Utgående brev Osen Rockeklubb - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning,, 28.06.2019 - Osenhælja Ingrid Susanne Svee OSEN
2019/324 23.12.2019 Utgående brev Treffpunkt Dans - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 01.06.2019 Arvid Bjarne Næss OSEN
2019/292 23.12.2019 Utgående brev Sætervik Havfiskefestival - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 13.07.2019 Lovise Angen m.fl. OSEN
2019/214 23.12.2019 Utgående brev Vedrørende avlyst arrangement - Osen/Steinsdalen idrettslag 20.04.19. Rune Opedal OSEN
2019/214 23.12.2019 Utgående brev Osen/Steinsdalen idrettslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 20.04.2019 Rune Opedal OSEN
2019/213 23.12.2019 Utgående brev Osen ungdomslag - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 18.04.2019 Jørn Nordmeland OSEN
2019/137 23.12.2019 Utgående brev Sangkoret Sjørokk - søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning 13.04.2019 Ragnhild Riseth OSEN
2019/144 23.12.2019 Utgående brev Vedr søknad om skjenkebevilling 010619 May-Britt Haldaas OSEN
2018/7 23.12.2019 Utgående brev Innspill samling koordinerende enheter 2018 Namsos kommune OSEN
2019/52 20.12.2019 Inngående brev Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2019/768 20.12.2019 Inngående brev Pris på konsesjonskraft i 2020 for konsesjoner gitt etter 10.04.1959 NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2019/746 20.12.2019 Inngående brev Osen kommune - søknad om skjenkebevilling, enkeltanledning, 17.01.2020 Osen kommune OSEN
2019/631 20.12.2019 Utgående brev Oversending av matrikkelbrev Sveinung Brattgjerd m.fl. OSEN
2019/631 20.12.2019 Utgående brev Vedtak om oppretting av festetomt i Lindset hytteområde Sveinung Brattgjerd m.fl. OSEN
2019/764 19.12.2019 Inngående brev 19/61163-4 Informasjonsbrev - Overføring av oppgaver på landbruksområdet fra Fylkesmannen til kommunene LANDBRUKSDIREKTORATET OSEN
2016/5714 19.12.2019 Inngående brev Skiltplan Steinsdalen Statens Vegvesen - Midttømme Martin OSEN
2019/763 19.12.2019 Inngående brev Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET OSEN
2019/429 19.12.2019 Inngående brev Skoleskyss-Info fra AtB, 3-2019 Atb OSEN
2019/763 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer Domstoladministrasjonen OSEN
2017/691 19.12.2019 Inngående brev Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgsdepartementet OSEN
2018/836 19.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport Storenget vannverk Kystlab AS OSEN
2019/244 19.12.2019 Inngående brev Ledelse for kvalitet i opplæringstilbudene. Etterutdanning for ledere i voksenopplæringene i Trøndelag 2020 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/763 19.12.2019 Inngående brev Orientering til kommunene om meddommervalg og skjønnsmedlemmer - RETTET Domstoladministrasjonen OSEN
2019/724 19.12.2019 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett BERNHARD OLSEN AS OSEN
2019/767 19.12.2019 Inngående brev Orientering om prosjektet - Muligheter for mindre melkebruk FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/181 19.12.2019 Inngående brev Minner om rapporteringsfristen 1. februar 2020 for Regionale næringsfond Namdal regionråd OSEN
2019/761 19.12.2019 Inngående brev Høring av forslag om endringer i solarieregelverket Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet OSEN
2017/487 19.12.2019 Inngående brev Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt for 2020 Landbruksdirektoratet OSEN
2017/614 19.12.2019 Inngående brev SIKRI AS blir ansvarlig for Evrys virksomhet innenfor sak- og arkiveringssystemer Evry OSEN
2019/103 18.12.2019 Inngående brev Møtereferat IUA Sør-Trøndelag beredskapsstyre 05.12.2019 IUA Sør-Trøndelag OSEN
2019/760 18.12.2019 Inngående brev Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt - Orientering Politiet - Postmottak Trøndelag politidistrikt OSEN
2019/498 18.12.2019 Inngående brev Julehilsen fra HUNT forskningssenter HUNT forskningssenter OSEN
2019/762 18.12.2019 Inngående brev Orientering om ny organisering og oppgavedeling på integreringsfeltet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet OSEN
2018/405 18.12.2019 Inngående brev Svar på søknad 2019-0980 Storversdagen - musikkteater som berører liv og lagnad før, under og etter katastrofale hendinger TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/635 18.12.2019 Utgående brev Utdeling av kulturprisen 2019 Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2019/244 17.12.2019 Inngående brev Informasjonsskriv fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune OSEN
2019/566 17.12.2019 Inngående brev Uttalelse- dispensasjon fra reguleringsplan - deling av eiendom - Osen 38/3 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/566 17.12.2019 Utgående brev 5020 - 38/3 - Høring angående deling av eiendom FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/730 16.12.2019 Inngående brev Kulturminnefaglig uttalelse til søknad om godkjenning av plan for nydyrking, 31/5 og 31/1 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/759 16.12.2019 Inngående brev Informasjonsmøter om ny havne- og farvannslov Kystverket OSEN
2019/752 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Morten Agnar Osen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/752 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Olav Svee FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/752 16.12.2019 Inngående brev Innvilget erstatning for sau drept av fredet rovvilt 2019 - Hans Petter Hestmo FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/730 16.12.2019 Utgående brev Høring - Søknad om godkjenning for plan av nydyrking - Johan Kvernland 5020 - 31/5 og 31/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2018/836 13.12.2019 Inngående brev Utkast prøvingsrapport - Storenget vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/240 13.12.2019 Inngående brev Satser for kommunal egenbetaling for barnevernstiltak - 2020 BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET OSEN
2019/758 13.12.2019 Inngående brev Etablering av kanal i myr - Urdskaret FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/566 13.12.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendommen 38/3 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/747 12.12.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens § 1-8 Stian Larsen OSEN
2019/747 12.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Stian Larsen OSEN
2017/219 12.12.2019 Inngående brev 4. terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for år 2019 INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET OSEN
2016/3926 11.12.2019 Inngående brev Uttalelse i forbindelse med domstolkommisjonens delrapport ang. domstolstruktur av 01.10.2019 Fosen tingrett OSEN
2019/744 11.12.2019 Inngående brev Innpåveien 11 - Bestilling av kommunalinformasjon EIENDOMSMEGLER 1 MIDT-NORGE AS OSEN
2019/749 11.12.2019 Inngående brev Marint plastavfall i Trøndelag - status for arbeidet med å etablerer et prosjekt med profesjonelle aktører til å rydde ytre eksponerte kystområder FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/750 11.12.2019 Inngående brev Påminnelse om rapportering til Ressursregnskap Trøndelag 2018 Direktoratet for mineralforvaltning OSEN
2019/746 11.12.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende skjenkebevilling 17.01.2020 Sissel Telise Mikalsen OSEN
2018/801 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Jarle Henning Stein Landbruksdirektoratet OSEN
2018/801 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Hans Petter Hestmo Landbruksdirektoratet OSEN
2018/801 11.12.2019 Inngående brev Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent) - Torgeir Ivar Haugen Landbruksdirektoratet OSEN
2019/476 10.12.2019 Inngående brev Uttalelse fra Helsedirektoratet om bruk av tekniske løsninger ved salg av alkoholdig drikk i butikk Helsedirektoratet OSEN
2019/244 10.12.2019 Inngående brev Invitasjon til nettverkssamling for personvernombud Sarpsborg kommune OSEN
2019/52 10.12.2019 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder - samle- og sorteringsanlegg for sau - Namdalseid og Osen beitelag FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/626 10.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll og oversikt slam- og renovasjonsgebyr 2020 MNA OSEN
2015/2857 10.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Rep.skap.møte MNA 18 nov. 2019 MNA OSEN
2019/642 10.12.2019 Inngående brev Endelig skolerute for skoleåret 2021-2022 Trøndelag fylkeskommune OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Kristian Johan Momyr m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Ingrid Svee Nordmeland m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Svein Stjern m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Tovemerethe Stjern m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Lovise Angen m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Henning Sundet m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Liv S Storvoll Stein m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Brynjar Norvald Strand m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Tovemerethe Stjern m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Per Asbjørn Rødøy m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Jørgen Stein OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Ingrid Svee Nordmeland OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av øvrige råd og utvalg for perioden 2019 - 2023 Bror Ove Hestmo m.fl. OSEN
2019/626 10.12.2019 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN
2019/626 10.12.2019 Utgående brev Justering av betalingssatser innen Oppvekst og Kultur Sissel Blix Aaknes m.fl. OSEN
2019/626 10.12.2019 Utgående brev Justering av kommunale gebyr innen VAR-området Odd-Robert Solvåg m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av representanter til interkommunalt råd Namdal Namdal Regionråd m.fl. OSEN
2019/598 10.12.2019 Utgående brev Valg av representanter til interkommunalt råd for Fosenregionen Fosen Regionråd v/Torun Bakken m.fl. OSEN
2018/507 10.12.2019 Utgående brev 5020/14/3 - Ferdigattest lager til Havgløtt barnehage OSEN KOMMUNE OSEN
2017/476 09.12.2019 Inngående brev Svar på tilbud Brynjar Strand OSEN
2019/742 09.12.2019 Inngående brev Vedr. 19-355002-1 - Opphør av sams vegadministrasjon – Viktig informasjon til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen OSEN
2019/672 09.12.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av uthus og gapahuk - Osen 27/2 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2017/476 09.12.2019 Utgående brev Endring av reguleringsbestemmelse Strand havn HD PLAN & ARKITEKTUR AS m.fl. OSEN
2019/399 06.12.2019 Inngående brev Innkalling til møte i representantskapet for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS 13.12.2019 Fosen - Lund Arvid OSEN
2017/408 06.12.2019 Inngående brev Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om tiltredelse/erverv av grunn til offentlig veg i Osen kommune STATENS VEGVESEN OSEN
2017/302 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Per Sætereng OSEN
2017/302 06.12.2019 Inngående brev Kjørebok 2019 Einar Skevik OSEN
2019/46 06.12.2019 Inngående brev Møteprotokoll Årsmøte RMN SA 07.10.2019 REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/476 05.12.2019 Inngående brev Forskrift om endring i forskrift 8. juni 2005 nr. 538 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Helsedir - Trykk-Tjenester OSEN
2019/78 05.12.2019 Inngående brev Skatteinngang pr 30.11.2019 Kemnerkontoret for Fosen OSEN
2019/724 05.12.2019 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Jarl-Inge Høvik OSEN
2019/724 05.12.2019 Inngående brev Søknad om utslipp fra mindre avløpsanlegg Jarl-Inge Høvik OSEN
2017/487 05.12.2019 Inngående brev Anmodning om utbetaling av "vikartilskudd" DYRLEGEHUSET AS OSEN
2017/487 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet standardvilkår for tilskudd fra Osen kommunes næringsfond Dyrlegehuset AS OSEN
2019/740 05.12.2019 Inngående brev Søknad om støtte Tovemerethe Stjern OSEN
2019/38 05.12.2019 Inngående brev Representanter fra Roan og Osen demensforening Roan og Osen demensforening OSEN
2019/730 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN
2019/729 05.12.2019 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Jarle Henning Stein Jarle Henning Stein OSEN
2019/717 05.12.2019 Utgående brev Oppretting av nytt vegnavn - Skarvåsen Tormod Vik Brede OSEN
2019/691 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra Næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN
2019/690 05.12.2019 Utgående brev Søknad om tilskudd fra næringsfond - Vingsand brygge drift AS Kjell Thomas Pettersson OSEN
2018/265 05.12.2019 Inngående brev Underskrevet "Samtykke til å stille til valg" for perioden 2019-2023 - øvrige Øvrige OSEN
2017/487 05.12.2019 Utgående brev Kompensasjon for ferieavvikling - veterinærvakta for Osen/Roan DYRLEGEHUSET AS OSEN
2019/667 05.12.2019 Utgående brev Ønske om kjøp av tomt i Lauvåsen Tore Eriksen OSEN
2019/686 05.12.2019 Utgående brev 5020/8/5 - Konsesjon på erverv av fast eiendom - Olav Svee Olav Svee OSEN
2019/519 05.12.2019 Utgående brev 5020/26/1 - Søknad om deling av eiendom Anne-Britt H Hatlegjerde OSEN
2019/222 05.12.2019 Utgående brev Søknad om deling av eiendom - 27/17 Karl K E Møller-Storvoll OSEN
2019/705 05.12.2019 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Nor P. Batch OSEN
2019/272 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av takstgrunnlag for Statnett SF STATNETT SF OSEN
2019/272 05.12.2019 Utgående brev Fastsetting av nytt takstgrunnlag for Trønder Energi Nett AS TENSIO TRØNDELAG SØR AS OSEN
2019/38 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen og Roan Handikaplag OSEN
2019/38 05.12.2019 Utgående brev Konstituering av råd for eldre og funksjonshemmede - Valg av representanter i valgperioden 2020-2023 Osen Pensjonistforening OSEN
2019/272 04.12.2019 Inngående brev Oversittelse av frist for utskrivning av eiendomsskatt for 2019 STATNETT SF OSEN
2018/836 04.12.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/738 03.12.2019 Inngående brev Oppsigelse av husvertskontrakt HxGN SmartNet Osen basen LEICA GEOSYSTEMS AS OSEN
2018/836 03.12.2019 Inngående brev Utkast Prøvingsrapport - Åsegg vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/131 02.12.2019 Inngående brev Tilskudd til arbeid med plan for friluftslivets ferdselsårer TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE OSEN
2019/599 02.12.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av ny fritidsbolig FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/599 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 for oppføring av ny fritidsbolig. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2019/599 02.12.2019 Utgående brev Ang. dispensasjonssøknad Torstein Dahl Johansen OSEN
2019/599 02.12.2019 Utgående brev 5020/38/14 - Torstein Dahl Johansen - Fritidsbolig med uthus Torstein Dahl Johansen OSEN
2018/836 29.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Seter vannverk KYSTLAB AS OSEN
2019/737 29.11.2019 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 28.12.2019 OSEN UNGDOMSLAG OSEN
2019/736 28.11.2019 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark Strand, Rune OSEN
2019/734 28.11.2019 Inngående brev Søknad om deling av eiendom og rekvisisjon av oppmålingsforretning Karl Eilif Østvik OSEN
2019/631 28.11.2019 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet 5020/33/1/16 Cecilie Herstad Høvik OSEN
2019/93 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 03.10.2019 Trond Åsegg OSEN
2019/93 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 19.11.2019 Trond Åsegg OSEN
2019/93 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 15.11.2019 Trond Åsegg OSEN
2019/93 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 12.11.2019 Trond Åsegg OSEN
2019/93 28.11.2019 Inngående brev Rapportskjema for ettersøk - innmeldingsdato 11.10.2019 Trond Åsegg OSEN
2019/731 27.11.2019 Inngående brev Melding om tilbygg Børge Aune OSEN
2019/53 27.11.2019 Inngående brev Status trygghetsalarmer i kommunen TELENOR NORGE AS OSEN
2019/657 27.11.2019 Inngående brev Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av bod - Osen 17/1 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 27.11.2019 Inngående brev Vi ber kommunene sende inn geotekniske rapporter til NADAG og melde inn faresoner for kvikkleire til nasjonal database for kvikkleiresoner NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2018/836 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Skjærvøy vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Hopen vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 26.11.2019 Inngående brev Prøvingsrapport - Osen og Strand vannverk KYSTLAB AS OSEN
2015/6017 26.11.2019 Inngående brev Restarbeid ved inngangsparti PLO. Beoas - Anders Sandbakken OSEN
2019/399 26.11.2019 Inngående brev Framsending av sak; Søknad om opptak og virksomhetsoverdragelse til Konsek Trøndelag IKS for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS - til behandling i Kommunestyret Fosen - Lund Arvid OSEN
2019/344 26.11.2019 Inngående brev Skjenkebevillingskontroll 21.11.19 - KaffeKosen Nokas - Aune, Morten OSEN
2019/344 26.11.2019 Inngående brev Salgsbevillingskontroll 21.11.19 - Auto`n og Coop Marked Osen NOKAS AS OSEN
2019/108 26.11.2019 Inngående brev MN-legevakt og kompetansebakvakt. Midtre Namdal samkommune OSEN
2014/6498 26.11.2019 Inngående brev Kunngjøring - tilskudd til opplæring for barn og unge som søker opphold i Norge - høsten 2019 FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/244 26.11.2019 Inngående brev Oversendelse av tolkningsuttalelse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet - endring av beløp i vedtak om økonomisk stønad FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2018/527 25.11.2019 Inngående brev Brev til kommunene - Forbud mot bruk av mineraolje til oppvarming av bygninger KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OSEN
2019/728 25.11.2019 Inngående brev Søknad om utlegging av flytebrygge i Skjervøyvågen Mowi Norway AS OSEN
2019/244 25.11.2019 Inngående brev Veiledning til kommuner og andre dataeiere om innsending av geotekniske rapporter og grunnundersøkelser til NADAG NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) OSEN
2018/422 25.11.2019 Inngående brev Høring risiko- og sårbarhetsanalyse ambulansestasjoner i Bessaker, Leksvik og Halsa jfr Helse Midt-Norge styresak 66/19 ST. OLAVS HOSPITAL HF OSEN
2019/730 25.11.2019 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - Johan Kvernland Johan Bade Kvernland OSEN
2019/244 25.11.2019 Inngående brev Prosjekt - Øke kunnskapen om CRPD - «Hva vet du om FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)?» Bufetat OSEN
2019/48 22.11.2019 Inngående brev Møteinnkalling kontrollutvalget Osen - 02.12.19 Kontrollutvalget v/Arvid Lund OSEN
2018/422 22.11.2019 Inngående brev Endring opptaksområde og virksomhetsoverdragelse av ambulansestasjoner Helse-Nordtrondelag - Skjerve, Marit Røvik OSEN
2019/750 21.11.2019 Inngående brev Utarbeiding av ressursregnskap for byggeråstoff i Trøndelag Fylke 2018 - Forbrukere Direktoratet for mineralforvaltning OSEN
2019/726 20.11.2019 Inngående brev Få støtte til klimatiltak i kommunen MILJØDIREKTORATET OSEN
2019/140 20.11.2019 Inngående brev Behov for sikkerhetstiltak på vei ved Steinsdalsveien 917 Ina Kathrine Røe Hestmo OSEN
2019/272 20.11.2019 Inngående brev Eiendomsskatt 2019 - kommentarer til sakkyndig nemnds vedtak Statnett - Lise Marie Evensen OSEN
2019/46 20.11.2019 Inngående brev Avtale om leveranse av revisjonstjenester til medlemmer i Revisjon Midt-Norge SA REVISJON MIDT-NORGE SA OSEN
2019/725 20.11.2019 Inngående brev Utsending saker til videre behandling MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS OSEN
2017/604 20.11.2019 Inngående brev Søknad om konsesjon på kinodrift i Fjellheim samfunnshus Fjellheim samfunnshus v/Alfred Risvik OSEN
2018/848 20.11.2019 Inngående brev Informasjon om rene masser - krav til tillatelse etter forurensningsloven FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/240 20.11.2019 Inngående brev Oversendelse av revidert henvisningsskjema til det statlige barnevernet Bufetat OSEN
2019/722 19.11.2019 Inngående brev Søknad om utsetting av flytebrygge i Strand havn STENER HEPSØ FISKEBÅTREDERI AS OSEN
2019/672 19.11.2019 Utgående brev 5020/27/2/5 - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus. FYLKESMANNEN I TRØNDELAG m.fl. OSEN
2017/677 19.11.2019 Utgående brev Svar på: Landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Samlerapport FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/497 18.11.2019 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2019 Osen kommune Brreg - Brønnøysundregistrene OSEN
2018/836 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Skjærvøy Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Hopen Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Seter Vannverk Kystlab AS OSEN
2018/836 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Åsegg Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2018/836 18.11.2019 Inngående brev Utkast til prøvingsrapport fra Kystlab AS - Osen og Strand Vannverk KYSTLAB AS OSEN
2017/677 18.11.2019 Inngående brev Egenmeldingstilsynet - tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - tilbakemelding til kommunen FYLKESMANNEN I TRØNDELAG OSEN
2019/672 18.11.2019 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av uthus og gapahuk - 5020/27/2/5 Trøndelag fylkeskommune OSEN
Versjon:5.1.1